Nano shuffle broken. Songs only repeat?

Re-Sync'd on computer. Shuffle does not work. Songs will only repeat. Songs will not play in order either. Must manually force songs to play next.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle