Why wont my screen move

about a week ago i was using my xperia z3 in the water but when i got out the screen wont move i trued it of it and back on to unlock it the screen wont move i dont know if the screen broke or if water go in do you guys have any thing i can do fix it

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle