My shutter button fell off, where do a get new one?

dropped camera ,shutter button came off, tried to put back on but way to loose?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle