My screen has turned yellowish. How can this be fixed?

My screen has turned yellow. How can this be fixed?

How much will it cost me if I have to replace the screen?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 2
Yorum Ekle