How can I repair the shutter.

I dropped a thin sheet of metal into the leaf shutter. I can see it, but I cannot stop the shutter from closing long enough to grab it with tweezers. I need to stop the shutter action when fully extended.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle