screen issue-dont know what to do

my phone screen is broke but all button is and screen is till running what should i do

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle