Can I replace the Rift DK2 screen by the Note 4 one?

I wonder if the screen of the Samsung Galaxy Note 4 has the same connection as the Note 3. If they are compatible. So, I might replace one for another. It's possible?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle