Buzzing pick ups in my gibson SG

Is there a quick fix to stopping the buzzing in my seymour duncan pickups?

this is an appendage

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle