TV is making funny noises

Is there a quick fix to stopping the buzzing in my seymour duncan pickups?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle