Watch isn't charging or powering on.

Any suggestions as to what I can do to get the watch to power up?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle