How do I turn the voice off

When I touch the screen there is an audio notification of what I did. How can I turn that function off!?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle