Why can't I get past the x screen

Why would I replace the motherboard?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan -1

1 Yorum:

Could you please give us some more description? Also, what generation is your Nexus 7?

tarafından

Yorum Ekle