Failed to control the touch screen,the ribbon cable may be damaged,

Failed to control the touch screen,the ribbon cable may be damaged,how to remove the case and replace the ribbon cable for touch screen

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle