Piezo buzzer replacement not working

I would like to replace my buzzer but i purchased a different buzzer which when connected to my original buzzer terminals it beeps constantly. Can anyone assist?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle