MacBook A1342 battery reported as 100%

My MacBook A1342 Late 2009 reports the battery as 100%, the battery condition is detected as normal with only 60 cycles, the machine shuts off when unplugged, when using a 60W or an 85W charger

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle