App launcher stopped working after screen replacement

After installing the new screen the app launcher does not work. Any suggestions?? Cannot hit the home button

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle