Button is goes in and don't out

The button of watch stuck in it and don't come out or don't working

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle