Can't launch safe mode

Hi I'm hoping to find some info. I can't launch safe mode on a ps3 ceche01. When I try to launch safe mode on the second beep the console powers down. Do I need to replace hdmi chip?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle