I have some keyboard butene is not working please fix

i have some keyboard butene is not working please fix

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0

1 Yorum:

Bereket, can you add more description to your question? The translation hasn't come across with enough information for us to figure out what you're asking.

tarafından

Yorum Ekle