Skip to main content

Bu Adımdaki Değişiklikler

Düzenleyen: William Mazanec

Düzenleme onaylandı by William Mazanec

Silindi
Eklendi
Değiştirilmemiş

Adım Satırları

[* black] Insert wisdom hereLift fan up via the heat pipe, which should come off easily.
[* black] If fan needs to be cleaned, refer to any processor fan cleaning guide online
.
[* black] Insert wisdom hereLift fan up via the heat pipe, which should come off easily.
[* black] If fan needs to be cleaned, refer to any processor fan cleaning guide online
.