Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Mağaza

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 14 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 6
Please note: You may find on some non-American (Chinese, European) versions of the 3G that the flip up plastic tab does not exist. In this case you would slide the ribbon cable towards the screen until it is removed. When you assemble it, you would apply pressure to the ribbon to insert it back into the ribbon "socket."
  • Please note: You may find on some non-American (Chinese, European) versions of the 3G that the flip up plastic tab does not exist. In this case you would slide the ribbon cable towards the screen until it is removed. When you assemble it, you would apply pressure to the ribbon to insert it back into the ribbon "socket."

  • Some iPhones may have the connector colors reversed (black plastic tab, white connector) for connector "3". Make sure you're flipping up the tab properly, otherwise you may damage the connector.

  • Use a spudger to flip up the white plastic tab holding the ribbon cable "3" in place. The white tab will rotate up 90 degrees, releasing the ribbon cable.

  • Slide the black ribbon cable out of its connector, and remove the display assembly from the iPhone.

请注意:您可能会发现一些非美国(中国,欧洲)版本的3G,翻转塑料标签不存在。在这种情况下你会滑的带状电缆向屏幕直到它被删除。当你安装它,你将适用于带压插回带“插座”。

一些iPhone可能连接器颜色相反(黑色塑料片,白色接头)连接“3”。确保你翻起来标签正确,否则可能会损坏连接器。

使用撬棒翻转了白色塑料片持带状电缆“3”到位。白色标签会旋转了90度,释放的带状电缆。

滑动黑色带状电缆的连接器,并从iPhone中移除显示组件。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.