Replacement part

Hi I damaged my thing plastic strip while removing broken screen. Now I am not able to find where i can buy the replacement. can you please share the link. thank you.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle