while playing solitaire in shuffle mode, it keeps shuffling..infinite.

it was shuffling, keeps shuffling, wont stop... cannot turn off machine or issue any command

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle