buttons not functioning properly

The button pad isn't working properly. Two of the four directions don't work. I've tried resetting but that just got me stick at the language screen because the buttons don't work

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle