Why it doesnt start?

When i tried to open my tablet, it will open.

But the real problem is, it is continuous loading. Doesn't open at all.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle