How can I replace the button that controls volume

The upper left touch pad, which controls volume without going to settings, is lost. Can I get a replacement part?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 1
Yorum Ekle