changing the seals in an automatic transmission

is their a manual anywhere for changing the seals in a 93 4 runner automatic transmission?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle