Trying to find a replacement screen.

Is there anywhere I can get a replacement screen for this thing?

Water damaged screen+touch panel needs replacing.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 2
Yorum Ekle