Turning the laptop on but no screen at all. How to fix?

When i turn my laptop it will turn on but no screen what should i do?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle