Why mobile is not charging

when i plung in the charger the red light will come but further charging i not done.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle