Flash wont pop open

When i try to take a picture thats needs a flash an error occurs and you can hear it trying to pop open but cant

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle