Replacing camera shutter button and mic flex cable

Hello! How can i replace Shutter Button Board with Mic ? It's behind the battery compartment.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle