Huawei p9 plus rear camera not working

Hi to my p9 plus the rear camera does not work remains black and does not allow you to take pictures, I tried replacing it with a new one but it still does not work. What can I check?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle