Replacement of Cracked Watch screen

Hi,

Just wondering can you replace the pebble steel watch screen yourself? If so Is there a guild on how to do it

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle