Frozen bit and will not open

Hi

The drill bit is frozen closed... it will still turn but will not open, just makes a clicking noise when held to open..

Regards

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle