How to replace the vibration motor and where to get the motor?

Stopped working one day, have no idea why. It isn't water damage, its a faulty part, and LG doesn't want to replace it, so.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 2
Yorum Ekle