Which sensor stops the plugs from firing after warming up and driving?

Which sensor on motor would cause it to non-fire after it has warmed up and drove for a short time?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle