How can I fix a Carriage Jam - HP 309A

My carriage is jam and is stuck to the far right under the carriage housing so can not access to try and repair.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle