How replace broken 2.4" LCD screen on Aiptek DZO-V58N video camera

First, where can you purchase 2.4" LCD colored screen without buying 1,000 of them?

Second, how do you replace it?

Bu soruyu yanıtlayın Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle