My iMac runs for few seconds and shutdown

The iMac runs for few seconds, shows the apple logo and progress bar before shutdown but when I disconnect the the display it does not shutdown or it runs for about 5 min with no display before shutting down

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle