Screen not working right

The screen only show colorful dots. Can this be fixed?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle