goes to the next book starting page then shuts off

My next book says it’s charging but when I try to turn it on it just goes ge the next book starting page then shuts off I have already tried factory reset and that doesn’t work … can you help me

goes to the next book starting page then shuts off

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle