Why did my flash stopped working

When using the camera,the flash logo on screen shows that it's charging up but when taking a picture, it doesn't light up.

What should i do?

Bu soruyu yanıtlayın Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle