My fuel band shows a symbol saying it needs to be charged when fully

it says it nneds to be charged when already fully charged.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 1
Yorum Ekle