fast charging zenfone 2


in zenfone2, after replacing FLAT DOCK USB and SIM, when I reassemble it does not work fast charging. Quick charge works if I do not reassemble it. What can I check?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle