Some buttons stopped working

Select button, record button, playback button and few other stopped working. Menu button and some custom button are still working. Can you fix it?

Bu soruyu yanıtlayın Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle