P55W C5321 4K repair question

Face plate *surrounding keyboard is coming away from unit after being dropped. Where can I take this to be repaired ?

Bu soruyu yanıtlayın Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle