Rollei Magic II - Shutter Release

Hi Everyone,

My Rollei Magic II has a problem. I tried to explain it with video.

I’m keep turning the crank, after press shots, then not working shutter.

Sorry my english little bad.

I'm waiting for your help. :)

Bu soruyu yanıtlayın Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle