Fuzzy screen on my Michael Khores smartwatch

My Michael Khores access bradshaw smartwatch screen went fuzzy when charging it up one morning. It now just has some colored lines and no functionality, can this be fixed?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle