Broken view screen replacement.

How can you replace a broken viewfinder screen with a working viewfinder screen from another camera of the same model and make?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle